Legújabb írásaink

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Apa-történetek

„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (…)” (Malakiás 4:6)   Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató neve leginkább a nők helyzetét és a szocializmus egyes aspektusait vizsgáló szakkönyvei kapcsán lehet ismerős: Kádár leányai és  Szex és...

Könyvajánló - Tarja Kauppinen: A rendszer ellensége

Karácsonyi könyvajánlónkban egy rendkívül színes és formabontó regényt ajánlunk a történelmet szerető felnőtt olvasóknal. Tarja Kauppinen második rgénye, A rendszer ellensége egy fiktív közép-európai országban, Havasfelföldön játszódó mágikus realista történet, amelyben rengeteg történelmi és...

Sásdi Tamás: Trianon

Béketárgyalások és a trianoni békeszerződés A békekonferencia: A világháborút lezáró békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg Versailles-ban ugyanabban a tükörteremben, ahol napra pontosan 48 évvel korábban kikiáltották a Német Császárságot. Huszonhét állam képviseltette magát, amelyek közül...

Sásdi Tamás: 100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció

100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció   Száz évvel ezelőtt ezen a napon (1921. április 14.) kezdődött Bethlen István miniszterelnöksége, amit a történetírás Bethleni konszolidációként tart számon. Írásunkban megismerjük Bethlen István személyét és miniszterelnökségének főbb...

Sásdi Tamás: 80 éve halt meg Teleki Pál

80 éve ezen a napon lett öngyilkos Teleki Pál, ebben az írásban felidézzük életét és néhány régebbi cikkünk segítségével a politikai tevékenységét.   Fiatalkora, pályája az első miniszterelnökségig: A nagy történelmi múlttal rendelkező Teleki család katolikus ágából származott, ő maga...

Sásdi Tamás: A magyarországi Tanácsköztársaság

  A proletárdiktatúra kiépítése és a nemzetközi reakciók: A gyűjtőfogházban egyesült a két baloldali párt, az MSZDP és a KMP, létrejött a Magyarországi Szocialista Párt. Károlyi lemondása után késő este összeült a párt elnöksége és kijelölte az új kormány tagjait, amelyet Forradalmi...

Sásdi Tamás: Magyarország a második világháború idején

Magyarország a második világháborúban (1941-1945) Magyarország háborúba sodródása: Teleki Pál halála után a kormányzó Bárdossy Lászlót nevezte ki miniszterelnökké. Bárdossy kisnemesi-hivatalnoki családból származott. Jogász végzettsége mellett kitűnő nyelvtudása volt, így egyenes út vezetett a...

A holokauszt magyarországi emléknapja

Április 16-a a holokauszt magyarországi emléknapja. 1944. április 16-án kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba gyűjtése Kárpátalján.Írásunk az itt illetve más koncentrációs táborokban, munkaszolgálatban elpusztult emberekre, elsősorban a magyar zsidókra emlékezik.Pilinszky János írja...

Kiszely Tóth Anett: Malleus Maleficarum

Heinrich Kramer Institoris   Jacob SprengerMalleus MaleficarumA Boszorkánypöröly keletkezési körülményei és hatásaiaz utókorra.Szinte egyidős az emberiséggel az ismeretlentől való félelem. A tudomány térhódítása előtti időkben, amikor még nem szolgáltak megnyugtató magyarázattal a...

Kiszely Tóth Anett: Johanna, az „őrült”?

Kedves olvasó, egy híres család jeles tagját bemutató sorozattal készültem ezúttal. Főszereplője I. Ferdinánd német-római császár és magyar király családja, szülei szűkebb baráti köre. Ferdinánd király baráti kapcsolatot ápolt Guthi Országh Kristóffal, akinek birtoka volt, többek között Sirok,...

Kiszely Tóth Anett: Habsburgok - Egy dicső ház. Családi vállalkozás, amely 700 évig működött.

I.Rudolf király születésétől (1218) I. Károly császár lemondásáig (1918) pontosan 700 év telt el. Ebben az időszakban huszonnégy Habsburg- nemzedék követte egymást, és közülük kereken négyszázan élték meg a felnőtt kort. Öt uralkodó herceg, négy király és egy királynő a dinasztia ausztriai fő...

Sásdi Tamás: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

Nemzetközi előzmények: Sztálin halála után a hidegháborús felek kapcsolatában bizonyos fokú enyhülés következett be, de mellette a szovjet blokkon belül kisebb munkásfelkelések törtek ki az NDK-ban (kelet-berlini munkásfelkelés) és Csehszlovákiában, amelyet gyorsan levertek. A két tömb...

Könyvajánló - Romsics Ignác: Bethlen István

A Horthy-korszak egyik legmeghatározóbb politikusának életrajza sokkal több egy szimpla biográfiánál. A szerző Bethlen életének bemutatása mellett részletes korrajzot is ad azokról az időkről, melyekben a címszereplő élt. A könyv legnagyobb része természetesen Bethlen miniszterelnökségéről szól, de...

Könyvajánló - Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

A szerző írt már pár monográfiát e témában, azonban ez a könyv az eddigi legteljesebb magyar sajtótörténet. A téma tárgyalását a Rákóczi-szabadságharcnál kezdi megemlítve a Mercurius Hungaricust és a rendszerváltozás környéke a végpont. Nagyobb hangsúlyt a 19. századi sajtó bemutatására helyezi,...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

A szerző jelen kötetével sem okozott csalódást, sőt egy kisebb érdekességre hívta fel a figyelmemet. Visszatért ugyan ahhoz a témájához, amellyel sikeres lett, mégis sokkal többet alkotott egy szerelemről szóló kötetnél. Az előszóban ő maga szögezi le, hogy a festők életét nem nagyon ismerhetjük...

Tételek: 1 - 15 ból 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

A hét történelmi eseménye (augusztus 8 - 14.)

2016.08.10 13:05

1849. augusztus 11-én  Kossuth Lajos lemondott kormányzóelnöki tisztségről. A hatalmat Görgey Artúr tábornokra ruházta.

Előzmények: az augusztus 9-én Temesvárnál elszenvedett vereség hatására Aradon Kossuth lemondott kormányzóelnöki tisztségéről. A haditanácsban elmondott beszédében így szólt Görgeyhez:

" A jelen körülmények között a nemzet életének megmentése s jövőjének biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes sikeres lépéseket tenni: ezennel a miniszterek többségének indítványára is úgy magam, mint a minisztérium nevében kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép, s addig, míg a nemzet hatósága szerint máskint netalán intézkedendnék, a nemzetgyűlés megbízásából eddig általunk gyakorlott polgári
és katonai legfőbb kormányzási hatalmat ezennel tábornok úrra ruházom.

Megvárom tábornok úrtól, s azért Isten, a nemzet és a história előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat
legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti státuséletének megmentésére, javára s jövőjének biztosítására fordítandja.

Ezennel felhatalmazom önt ma este 8 órától kezdve, amikorra az igazságügyi miniszterhez kinyomatás s
kihirdetés végett megküldött s a nemzethez intézett nyilatkozatom, reménylem, meg fog jelenhetni, a kormányzati hatalom gyakorlatára.

Legyen ön híve a hazának, és Isten segítse önnek lépteit."


A hét történelmi személyisége (július 25 - 31.)

2016.07.28 19:20

  1922. július 30-án született PÁLINKÁS (Pallavicini) ANTAL honvéd őrnagy, Pallavicini György őrgróf és Andrássy Borbála grófnő gyermekeként. A Ludovikán végzett fiatal tiszt a német megszállást követően csatlakozott a náciellenes mozgalomhoz. Letartóztatása elől szökve szovjet fogságba esett,ahonnan 1946. februárjában jöhetett haza. (György bátyját, aki szintén részt vett az antifasiszta mozgalomban a németek Dachauba hurcolták, amit szerencsésen túlélt, de a magyar hatóságok átadták az NKVD-nek, melynek következtében egy szibériai táborban életét veszítette.) Pallavicini Antal 1947-ben belépett a kommunista pártba. Katonatisztként szolgált, ' 51-ben arisztokrata nevét az egyszerű hangzású Pálinkásra változtatta. 1956.október 31-én rétsági ezredében menetoszlopot szervezett, amellyel parlamenti utasításra Budapestre kísérte a felsőpetényi Almássy kastélyból kiszabadított MINDSZENTY bíborost. Bár soha senki ellen nem használt fegyvert, hamarosan vádaskodó írások jelentek meg róla, és ' 56 karácsonyán letartóztatták. Amikor rövid időre szabadon engedték, szökés helyett munkába állt, garázsmesterként dolgozott. Újbóli letartóztatását követően előbb életfogytiglani börtönre, majd ügyészi fellebbezés után halálra ítélték. Kivégzésére 1957. december 10-én került sor, testét jeltelen sírba helyezték a hírhedt 301-es parcellában. A rendszerváltáskor rehabilitálták, sírhelyét azonosították és rendbe tették.

Márk Éva

A hét történelmi eseménye (július 25 - 31.)

2016.07.26 10:58

 
  1867. júl. 28-án szentesítette a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság között létrejött államszövetség, az OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA megszületéséről szóló törvényt FERENC JÓZSEF. A császár az aláírás előtt ragaszkodott megkoronázásához, ami a ' 48-as forradalom miatt elmaradt, ezért június 8-án őt és feleségét a Mátyás-templomban fejére helyezték a Szent Koronát. Ferenc Józsefnek a kiegyezéshez szükséges "engedékenységét" két súlyos katonai veresége váltotta ki: a solferinói és a königgrätzi csatavesztések következtében a Habsurg Birodalom közel került az összeomláshoz.

   A társadalom nehezen fogadta be az új helyzetet. Sokan - főleg Kossuth hívei - a forradalom elárulásának, a függetlenség feladásának tekintették, támogatói viszont  Haynau rémuralma és a Bach-rendszer után győzelemként értékelték. A perszonálunió ( több ország közös uralkodóval ) Magyarország csaknem teljes függetlenséget nyert ( kivéve a külügy és a hadügy).

  Márk Éva

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>