Legújabb írásaink

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Apa-történetek

„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (…)” (Malakiás 4:6)   Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató neve leginkább a nők helyzetét és a szocializmus egyes aspektusait vizsgáló szakkönyvei kapcsán lehet ismerős: Kádár leányai és  Szex és...

Könyvajánló - Tarja Kauppinen: A rendszer ellensége

Karácsonyi könyvajánlónkban egy rendkívül színes és formabontó regényt ajánlunk a történelmet szerető felnőtt olvasóknal. Tarja Kauppinen második rgénye, A rendszer ellensége egy fiktív közép-európai országban, Havasfelföldön játszódó mágikus realista történet, amelyben rengeteg történelmi és...

Sásdi Tamás: Trianon

Béketárgyalások és a trianoni békeszerződés A békekonferencia: A világháborút lezáró békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg Versailles-ban ugyanabban a tükörteremben, ahol napra pontosan 48 évvel korábban kikiáltották a Német Császárságot. Huszonhét állam képviseltette magát, amelyek közül...

Sásdi Tamás: 100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció

100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció   Száz évvel ezelőtt ezen a napon (1921. április 14.) kezdődött Bethlen István miniszterelnöksége, amit a történetírás Bethleni konszolidációként tart számon. Írásunkban megismerjük Bethlen István személyét és miniszterelnökségének főbb...

Sásdi Tamás: 80 éve halt meg Teleki Pál

80 éve ezen a napon lett öngyilkos Teleki Pál, ebben az írásban felidézzük életét és néhány régebbi cikkünk segítségével a politikai tevékenységét.   Fiatalkora, pályája az első miniszterelnökségig: A nagy történelmi múlttal rendelkező Teleki család katolikus ágából származott, ő maga...

Sásdi Tamás: A magyarországi Tanácsköztársaság

  A proletárdiktatúra kiépítése és a nemzetközi reakciók: A gyűjtőfogházban egyesült a két baloldali párt, az MSZDP és a KMP, létrejött a Magyarországi Szocialista Párt. Károlyi lemondása után késő este összeült a párt elnöksége és kijelölte az új kormány tagjait, amelyet Forradalmi...

Sásdi Tamás: Magyarország a második világháború idején

Magyarország a második világháborúban (1941-1945) Magyarország háborúba sodródása: Teleki Pál halála után a kormányzó Bárdossy Lászlót nevezte ki miniszterelnökké. Bárdossy kisnemesi-hivatalnoki családból származott. Jogász végzettsége mellett kitűnő nyelvtudása volt, így egyenes út vezetett a...

A holokauszt magyarországi emléknapja

Április 16-a a holokauszt magyarországi emléknapja. 1944. április 16-án kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba gyűjtése Kárpátalján.Írásunk az itt illetve más koncentrációs táborokban, munkaszolgálatban elpusztult emberekre, elsősorban a magyar zsidókra emlékezik.Pilinszky János írja...

Kiszely Tóth Anett: Malleus Maleficarum

Heinrich Kramer Institoris   Jacob SprengerMalleus MaleficarumA Boszorkánypöröly keletkezési körülményei és hatásaiaz utókorra.Szinte egyidős az emberiséggel az ismeretlentől való félelem. A tudomány térhódítása előtti időkben, amikor még nem szolgáltak megnyugtató magyarázattal a...

Kiszely Tóth Anett: Johanna, az „őrült”?

Kedves olvasó, egy híres család jeles tagját bemutató sorozattal készültem ezúttal. Főszereplője I. Ferdinánd német-római császár és magyar király családja, szülei szűkebb baráti köre. Ferdinánd király baráti kapcsolatot ápolt Guthi Országh Kristóffal, akinek birtoka volt, többek között Sirok,...

Kiszely Tóth Anett: Habsburgok - Egy dicső ház. Családi vállalkozás, amely 700 évig működött.

I.Rudolf király születésétől (1218) I. Károly császár lemondásáig (1918) pontosan 700 év telt el. Ebben az időszakban huszonnégy Habsburg- nemzedék követte egymást, és közülük kereken négyszázan élték meg a felnőtt kort. Öt uralkodó herceg, négy király és egy királynő a dinasztia ausztriai fő...

Sásdi Tamás: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

Nemzetközi előzmények: Sztálin halála után a hidegháborús felek kapcsolatában bizonyos fokú enyhülés következett be, de mellette a szovjet blokkon belül kisebb munkásfelkelések törtek ki az NDK-ban (kelet-berlini munkásfelkelés) és Csehszlovákiában, amelyet gyorsan levertek. A két tömb...

Könyvajánló - Romsics Ignác: Bethlen István

A Horthy-korszak egyik legmeghatározóbb politikusának életrajza sokkal több egy szimpla biográfiánál. A szerző Bethlen életének bemutatása mellett részletes korrajzot is ad azokról az időkről, melyekben a címszereplő élt. A könyv legnagyobb része természetesen Bethlen miniszterelnökségéről szól, de...

Könyvajánló - Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

A szerző írt már pár monográfiát e témában, azonban ez a könyv az eddigi legteljesebb magyar sajtótörténet. A téma tárgyalását a Rákóczi-szabadságharcnál kezdi megemlítve a Mercurius Hungaricust és a rendszerváltozás környéke a végpont. Nagyobb hangsúlyt a 19. századi sajtó bemutatására helyezi,...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

A szerző jelen kötetével sem okozott csalódást, sőt egy kisebb érdekességre hívta fel a figyelmemet. Visszatért ugyan ahhoz a témájához, amellyel sikeres lett, mégis sokkal többet alkotott egy szerelemről szóló kötetnél. Az előszóban ő maga szögezi le, hogy a festők életét nem nagyon ismerhetjük...

Tételek: 1 - 15 ból 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

Évfordulók január 28-án

2014.01.26 21:23

1573. január 28. Matija Gubec (Gubecz Máté) uradalmi tiszttartó vezetésével parasztlázadás tört ki Horvátországban. A zászlót bontó Gubecz Máté életéről kevés információ maradt meg. Felnőttkora kezdetén állt be katonának és lovasként számos párviadalban győzött. A felkelés rövid idő alatt nagy területekre terjedt ki, de Alapy Gáspár horvát bán seregei Stubicánál (Zágráb vármegye) mégis gyorsan leverték a felkelést. 1573. február 15-én Gubecet a zágrábi Márk-téren, Dózsa Györgyhöz hasonlóan, tüzes trónon megégették. Neve a nép körében sokáig tovább élt, alakja körül legendák keletkeztek, s a horvát nemzeti függetlenség egyik hősének tekintik még ma is.

 

1648. január 28. Az 1645. évi linzi béke értelmében hét felső-magyarországi vármegyét Erdélyhez csatoltak. A linzi béke I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és III. Ferdinánd császár követe között 1645-ben kötött béke volt. A szerződés értelmében a fejedelem kötelezte magát a franciákkal és svédekkel kötött szövetség felmondására, cserébe megkapta a követelt magyar vármegyéket (Abaúj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs és Szatmár). A béke biztosította a protestánsoknak k a szabad vallásgyakorlást és elkobzott templomaik visszaadását a királyi Magyarországon.

 

1704. január 28. Guthi István kuruc ezereskapitány székelyekből álló serege a Segesvár melletti Holdvilágnál vereséget szenvedett Jean-Charles Tige császári ezredestől. De Tige megfutamítván Guthi István ezereskapitány lovasságát, lemészárolt 1200 – főként udvarhelyszéki székelyekből álló – gyalog kurucot. Ez az esemény ihlette a vereségeken kesergő kuruc költemények egyik legszebb darabját a Brassai-kódexből ismert Magyarok siralmas éneke című költeményt. Az ének legrégibb lejegyzése a kódexből ismert, de ennél teljesebb, három versszakkal hosszabb szöveget tartalmaz a Bathó Mihály énekeskönyve.

1849. január 28-án a hadügyminisztérium utasította Perczel tábornokot, hogy hadtestével vonuljon vissza a Tisza bal partjára. Perczel ezen megsértődött és lemondott. Ugyanezen a napon Windischgrätz tábornagy megbízottja a Liptó vármegyei Rózsahegyen fölkereste Görgeyt és feltétel nélküli megadásra szólította fel. Erről Görgey így számolt be Életem és működésem Magyarországon 1848-1849-ben című visszaemlékezésében: „Elmondta [a küldönc] bizalmasan, hogy herceg Windisch-Grätz tábornagynak az a kívánsága, hogy én a feldunai hadtestet vigyem át őfőméltósága táborába – ebben a kívánságban egy percig sem kételkedtem –, és ha ezt teljesítem, akkor őhercegsége amnesztiát és a monarchián kívül gondtalan megélhetést biztosít számomra. Ebben sem kételkedtem egy cseppet sem, de – mihelyt a küldött elmondta a mondandóját – beszólítottam a szobába néhány törzstisztet, elmondtam nekik az iménti titkos beszélgetést, és átadtam a követnek váci kiáltványom egy kőnyomatú példányát: vigye meg ezt feleletül annak, aki küldte, azzal a megjegyzéssel, hogy ez a feldunai hadtest ultimátuma – s a parancsnokáé.”

Topor István

Évfordulók január 27-én

2014.01.26 18:54

1163. január 27-én került trónra unokaöccse, III. István (II. Géza fia) ellenkirályaként IV. István, II. (Vak) Béla és Ilona szerb hercegnő harmadik fia. Élete állandó harc volt a magyar korona megszerzéséért, mert féktelen hatalomvágy fűtötte, annyira, hogy hűbérül ajánlotta az országot Bizáncnak, segítségükért cserébe. Mindössze öthónapi országlásra futotta erejéből. A törvényes királytól elszenvedett vereség után élve távozhatott Bizáncba, ahonnan még többször kísérelte meg visszaszerezni trónját, sikertelenül. 1165-ben korábbi hívei megmérgezték.

1142. január 27-én született Árpád-házi Szent Margit, a tatárdúlás elől menekülő királyi pár, IV. Béla és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő leányaként a dalmáciai Klisszában. Fogadalmuknak megfelelően kisgyermekként apácák kezébe adták, szüleivel tehát nemigen lehetett személyes kapcsolata (bár ez nem volt szokatlan az uralkodói vagy főúri családokban). Apja domonkos zárdát építtete a Nyulak szigetén, itt élte le rövid életét a királyleány. Politikai megfontolásból többször is férjhez akarták adni; máskor soha, de ezekben az esetekben megtagadta az engedelmességet. Felnőtt fejjel, meggyőződésből tett fogadalmat, s úgy élt, hogy szentté avatási folyamata halála után azonnal megkezdődött. A perről tanúvallomások maradtak fenn, életéről, csodatetteiről fennmaradt írások közül az ún. "legrégibb legenda" 1271-75 között íródhatott. Az első magyar nyelvű Margit-legenda Ráskai Lea kódex-másoló apáca kézírásával maradt ránk.

1821. január 27-én született gróf Teleki Sándor, Liszt Ferenc és Petőfi barátja. Neves költőnk az ő koltói kastélyában töltötte mézesheteit Júliájával, ott íródott a Szeptember végén c. verse. Teleki Bem apó ezredese volt, emiatt az aradi várbörtönbe zárták, ahonnan szerencsésen megszökött, ezért csak távollétében tudták halálra ítélni. Franciaországi emigrációjában Victor Hugo és Alexandre Dumas barátja lett. 1859-ben Garibaldihoz csatlakozva megszervezte a magyar légiót, amelynek egy ideig parancsnoka volt. A kiegyezést követően amnesztiában részesült, és visszakapta elkobzott vagyonát. Hazatérve tagja lett a Kisfaludy Társaságnak és a Petőfi Társaságnak, valamint alapítója volt a Magyar Történelmi Társulatnak.

Márk Éva

Évfordulók január 26-án

2014.01.25 18:32

1512. január 26-án érkezett meg Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek Rómába, a II. Gyula pápa által összehívott ötödik lateráni zsinatra. A zsinat - részint II. Gyula halála miatt - eredménytelenül zárult.

1699. január 26-án Karlóca mellett aláírták a békeszerződést, mely lezárta a 150 éves török megszállást. A tanácskozók főleg Magyarország sorsáról döntöttek, magyar résztvevők nélkül, bár az 1681-es soproni országgyűlés törvénnyel kötelezte rá Lipót császárt, aki ezt is figyelmen kívül hagyta. Komoly tárgyalások folytak Thököly Imréről. A császár el akarta érni kiadatását, végül megegyeztek abban, hogy a török határtól távol jelölik ki jelölik ki lakhelyét.

1823. január 26-án halt meg Edward Jenner, a himlő elleni védőoltás felfedezője. A himlő gyógyulására tette föl életét. Egy babona nyomán indult el: eszerint aki elkapta a tehénhimlőt, az már nem betegszik meg. Ő adta találmányának a vakcina nevet a latin vacca - tehén szóból. Egy járvány miatt módszere gyorsan terjedt, a királyi család az elsők között oltatta be magát. Rendkívül népszerű volt, mégis élete végéig vidéki orvosként praktizált, abban a jóleső tudatban, hogy halálos betegségtől mentette meg az emberiséget.

Márk Éva

<< 245 | 246 | 247 | 248 | 249 >>