Évfordulók január 8-án

2016.01.07 18:40

A NAP IDÉZETE:

"A nép fontosabb dolgot is megért, csak nyelvén adják elő, anélkül, hogy egy szóért lapokra terjedő magyarázatokat kívánna. Egyszerűen, néhány szóban megmondani neki valamit; ez a dolog veleje".

ARANY JÁNOS

Január 8-a GYÖNGYVÉR napja. A név Arany János alkotása, amely először a Buda halála című elbeszélő költeményében fordul elő először. Arany a régi magyar Gyöngy névből hozta létre. Jelentése: gyöngytestvér.

1621. január 8-ai dátummal maradt fenn a sárospataki főiskola könyvtári szabályzata, illetve utasítása. A könyvtárnokot a primariusok közül választották. Az 1621-es szabályzat könyvtárra, illetve a könyvtárosra vonatkozó cikkelye: "Hogy a communitas könyvkészlete szét ne hurcoltassék, a gondos előrelátás megkívánja, hogy a Primariusok közül a Praeceptorok és Primariusok szavazatával könyvtáros választassék, aki bölcs,
kegyes, tudós, józan és megpróbált, hűségben feddhetetlen legyen, akinek ügyes tevékenysége és buzgó gondossága által a communitas könyvei és kéziratai megőriztessenek és közhasználatra kiadassanak.
"

1680. január 8-án Thököly Imrét - miután az 1679. november 3-ai szikszói csatában a császáriak felett győzelmet aratott - a bujdosók hajdúszoboszlói gyűlésén a vitézlő rend 133 képviselője egyhangúlag fővezérré választotta, és felesküdtek rá: "Mi Istenért és Hazáért fegyverre kelt alulírott magyarok esküszünk az élő Istenre, [...] hogy nagyságos Teökölyi (sic!) Imre urat, vezérünket nem hagyjuk el, bármit határoz az Isten dicsőségét és a Haza szabadságát illető ügyekben, [...] akik pedig mostanig eltérő véleményen voltunk, ezután a tegnapi
erős és feloldhatatlan egyezségünk szerint Őnagyságát, mint Fővezérünket ügyünk végső eldöntéséig hűségesen követjük."
Thököly csillagának rohamos emelkedését jelzik Szelepcsényi György prímásérsek-helytartó szavai: "Őfelsége kegyelmes szándéka az, hogy a jövőben egyedül Thökölyvel tárgyaljon, nem pedig
az erdélyi fejedelemmel."

1849. január 8-án került sor a képviselőház első tanácskozására Debrecenben. A szerveződő békepárt fellépett a Honvédelmi Bizottmány politikájával szemben. Ellenezte a kilátásnak tűnő harc folytatását. A képviselőház azonban nagy többséggel elutasította a békepárt magatartását. Ugyanezen a napon Windischgrätz tábornagy parancsára Pesten elfogták Batthyány Lajos grófot, az első felelős magyar kormány volt miniszterelnökét. Ehhez a naphoz még egy tragikus esemény kapcsolódik. A román felkelők ezen a napon pusztították el a nagyenyedi főiskolát. A keletkezett tűzben megsemmisült a könyvtár és a kézirattár. A támadás során mintegy 600 embert öltek meg a felkelők.

1861. január 8-án Cuza román fejedelem egyezményt kötött Klapka Györggyel, a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagjával. Cuza engedélyezte, hogy a magyar függetlenségi háború céljaira fegyvert raktározzanak Románia területén. Cserébe Klapka ígéretet tett a magyarországi és erdélyi románok teljes egyenjogúsítására.

Topor István