Évfordulók március 11-én

2014.03.10 18:36

1848. március 11-én Irinyi József az Ellenzéki Kör március 9-i megbízásából tizenkét pontban sűrítette Kossuth március 3-i felirati javaslatának lényegét. Irinyi 1844 és 48 között a Pesti Hírlap munkatársa volt, majd a márciusi fiatalok egyik vezetője lett.  

1848-ban az első népképviseleti választásokon a  hosszúpályi kerület országgyűlési képviselője lett.  1848 októberétől 1849 májusáig  kormánytanácsosként Teleki László mellett Párizsba tevékenykedett. Hazatérése után még Debrecenben és Szegeden részt vett az országgyűlés munkájában. Haynau halálra ítéltette, de kegyelmet kapott. Pesten telepedett le, írói és újságírói tevékenységet folytatott. Lefordította többek között Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója című regényét, de ő magyarította először Dumas A gyöngyös hölgy című művét is.

1849. március 11-én az erdélyi sereg Bem tábornok irányításával bevette Nagyszebent, kiűzve onnan Puchner tábornok császári erőit.

1939. március 11-én az országgyűlés elfogadta az 1939. évi honvédelemről szóló II. törvénycikket. Ennek keretében jelentősen átszerveződött a már meglevő leventeképzés. Az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat magában foglalta a honvédelmi kötelezettséget, a leventekötelezettséget, a hadkötelezettséget, a honvédelmi szolgáltatások kötelezettségét, a légvédelmi kötelezettséget. A leventekötelesek nevelése és
képzése a honvédelmi miniszter irányítása alá került. A honvédelmi miniszter a leventefoglalkoztatás nevelési anyagát a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve állapította meg.

A törvény 7. § (1) bekezdése szerint minden magyar állampolgár ifjú annak az évnek szeptember hó 1. napjától, amelyben tizenkettedik életévét betölti, mindaddig, míg tényleges katonai szolgálatát meg nem kezdi, vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát végleg meg nem állapítják, az alábbi szabályok szerint leventeköteles. A leventék évente legfeljebb tíz hónapon át és legfeljebb heti négy órában kötelesek voltak leventekiképzésben részt venni. Ezen felül minden levente abban a naptári évben, amelyben tizennyolcadik életévét betöltötte, összefüggő gyakorlaton voltköteles részt venni. Ennek a gyakorlatnak időtartama három hetet nem haladhat meg. A leventekötelesek a vallásos egyesületeken, valamint a magyar cserkészszövetség kötelékébe tartozó cserkészcsapatokon kívül semmiféle egyesületnek vagy bármilyen más megjelölésű egyesületi jellegű
szervezetnek tagjai nem lehettek. A tervezet korábbi kidolgozója Béldy Lajos ezt a következőkkel indokolta "a testnevelés és a honvédelem szoros összefüggésben állanak egymással... az iskolán kívüli ifjúság testedzése az a nagy probléma, amelyet sikeresen meg kell oldanunk, hogy népünket a honvédelemre készen tartsuk... Az elveszett Kárpátok helyett alkossuk meg az Alföld bástyáit ifjúságunk edzett phalanxjaiból..."

1941. március 11-én az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa megszavazta a kölcsönbérleti törvényt, amely biztosította, hogy a baráti hadviselő országok számára az USA hadianyagot szállíthat. A törvényt az elnök Roosevelt írta alá.

Topor István